تبلیغات
معرق چوب و آشنائی باآثار(خاتم وخاتم سازی وغیره....mehr54.b36@gmail.com - اساطیر یونان باستان

دسته پنجم

شامل دوازده خدای بزرگ المپکه فرمانروای دیگر خدایان زیردست بوده ، پرستش می شدند. چنانچه در ستایش آنها وپیشکش نمودن قربانی و شراب کوتاهی رخ می داد موجب کیفر می شد. آرتمیس (Artemis) ،آفرودیت (Aphrodite) و دیانیسوس که دارای امتیازات و دایره هحدودتر قدرت بودند ، بهویژه نسبت به این امر هوشیار و مراقب بودند.
دوازده خدای بزرگ المپ بر تمام جنبههای زندگی انسان تسلط داشته ، آنها را اداره می کردند. زئوس (Zeus) بر سرنوشت ،فرمانروایی و آب و هوا خدایی می کرد ؛ هرا (Hera) بر زنان ، ازدواج و زایمان ؛پوسدن (Poseidon)، برادر زئوس ، بر دریاها و رودها،اسبها و زمین لرزه ها؛ دیمتر (Demeter) بر کشاورزی و زندگی پس از مرگ ؛ آتنه (Athene) بر پیشه و هنر و نیز خدایرایزنی بود ؛ هیفستس (Hephaestus) خدای آتش و فلزکاری ؛ آرس (Ares) خدای جنگ ؛آفرودیت (Aphrodite) خدای عشق ؛ آپولون (Apollon) خدای موسیقی ، غیبگویی و بیماری وشفا ؛ آرتمیس (Artemis) خدای شکار ، بیابان و کودکان ؛ هرمس (Hermes) خدای سفر ،داد و ستد و چارپایان اهلی و دیونیسوس (Dionysos) خدای شراب ، جنون و زندگی پس ازمرگ.
دیگر خدایان پانتئون در دایره قدرت یکی یا چند خدا از خدایان المپ قرار میگرفتند.
برخی منابع به نادرستی هادس (Hades) ،پیشگوی مرگ را در میان دوازده خدایبزرگ المپ دسته بندی می کنند در حالی که او هیچ نقشی در زندگی جانداران نداشت ومعمولا پرستش نمی شد. بلکه دیمتر و دخترش پرسفون (Persephone) و دیونیسوس به عنوانخدایان زندگی پس از مرگ پرستش می شدند.
هر یک از خدایان المپ نشانه های ویژه ایداشتند که در نقاشیهای به جای مانده به ویژه نگارهای روی ظروف و گلدانها در کناراین خدایان به چشم می خورد.زئوس به همراه برق و آذرخش ، شاخه ای از درخت کنار یاهمان لوتوس و عقاب نگارگری می شد.پوسدن یا نپتون نیزه ای با چنگک سه سر داشت که درلاتین Trident نامیده می شود . (Tri به معنی سه و dent یا Dens به معنیدندانه).نقاشیهای هرا نیز با شاخه ای از درخت کنار ، تاجی بر سر و شیر نر همراهبود.نشان دیمتر نیز دانه جو و حبوبات و شاخه کنار و یک مشعل بود. آتنه و آرس با خودو نیزه ، آفرودیت نیز با فرزندش اروس. هیفستس با پتک و انبر و یک درازگوش. آپولوننیز با تاجی از برگ غار ( در یونان باستان آن را به نشانه افتخار بر سر می نهادند) و همچنین یک چنگ و تیر و کمان که به همراه نیزه های شکار و آهویی کوهی در کنارنقاشی آرتمیس نیز جلب توجه می نمود، نقاشی شده است.هرمس نیز با کلاه لبه پهنی - کهیونانیان به آن Petasos می گفتند- و چکمه های بالدار در نقاشیهای به جای مانده ازیونان باستان قابل تشخیص است.دیونیسوس نیز به همراه درختان تاک و پلنگی نقاشی میشده.

دسته ششم


شامل هیولاها ، غول ها و حیواناتی چون اژدها می شد.اسطوره شناسی یونان پر است از بسیاری از این هیولاها ،از غول ها ، اژدها ها و دیو ها گرفته تا قنطورس ها (Centaur) ، مخلوقات افسانه ای با بالاتنه انسان و پایین تنه اسب یا اسفینکس ها (Sphinx)، موجودات افسانه ای دارای بدن شیر و سر و سینه زن و یا گریفین ها (Griffin) ، مخلوقات افسانه ای با سر و بالهای عقاب و بدن شیر.همچنین جانوران افسانه ای از قبیل قوچ زرین پشم و پگاسوس (Pegasus) اسب بالدار نیز در میان اساطیر دیده می شوند. از دیگر هیولاها (Monster) می توان به نمومه های زیر اشاره کرد:

مینوتروس (Minotauros) مخلوق افسانه ای با سر گاو و بدن مردانه پوشیده از مو، بومی کریت از جزایر یونان .

نمیان (Nemeian) یک شیر غول پیکر از آرگوس که هیچ سلاحی بر پوست او کارگر نبود . هراکلس او را خفه کرد.

گرگون ها (Gorgons) سه خواهر لیبیایی با چشمان خیره و بالهای طلایی و سرهای پوشیده از مار به جای مو که از حفره بینی شان آتش زبانه می کشید و به جای دست چنگال داشتند . مدوزا (Medusa) یکی از این آنها بود که به دست پرسئوس (Perseus) کشته شد.

هیدرا (Hydra) مار نه سر که با جدا شدن هر سرش از بدن دو سر جدید از بدنش می رویید و به دست هراکلس کشته شد.

کربروس (Cerberus) سگ غول پیکر سه سر ، با یالهایی از مار و پاهای شیر و دمی که در حقیقت یک مار وایپر بود .کربروس از دروازه های هادس پاسبانی می کرد.

خیمرا (Chimera) موجودی سه سر که قسمت جلوی بدنش شیر و پشتش به صورت بز و دمش مار بود و از پشتش سر بز می رویید.

پلی فموس (Polyphemus) که بزرگترین کیکلوپس جوان بود و به دست ادیسه ئوس (Odysseus) کور شد.

تیفون ( Typhon یا Typhoeus) هیولای غول پیکر با یک سر انسان و 99 سر حیوان ، دویست دست که هر یک با پنجاه مار پوشیده شده بود ، یک جفت بال بزرگ و یک جفت دم مار به جای پا و معده ای آتشین . زئوس او را در زیر کوه اتنا دفن کرد.

آلکیونئوس (Alcyoneus) پادشاه غول ها که در سرزمینش Pallene فناناپذیر بود. هراکلس او را بست و از سرزمینش بیرون انداخت تا بمیرد.

خدایان دریا (Theoi Einalioi) که بسیاری از آنها مانند مرمن (mermaid) که سر و تنه انسان و دم ماهی داشت ، دارای دم ماهی بودند.از آن جمله می توان به دلفینوس (Delphinos) ملازم پوسدون ، نرئوس (Nereus) با دم مارپیچ ماهی به جای پا و تریتون (Triton) با یک یا دو دم مارپیچ ماهی به جای پا اشاره کرد.

سایرن ها یا به اصطلاح عامیانه حوری های دریایی (Siren) که سه موجود افسانه ای دریایی با سر و سینه زن و بدن پرنده بودند و آوای فریبنده آنها دریانوردان را اغوا کرده ، به کام مرگ می فرستاد.

خدایان رودها (Theoi Potamoi) که به جای پا دم ماهی داشتند و یک شاخ گاو روی سر.مانند اکیانوس و آخه لوس (Achelous) که هراکلس شاخش را شکست.

خیرون (Chiron) فرزانه ترین قنطورس و راهنمای بسیاری از پهلوانان بود.نسوس (Nessos) نیز قنطورس دیگری بود که به دست هراکلس کشته شد.

هیپوکامپوس (Hippocampus) موجود دریایی با سر و بدن اسب و دم مارمانند ماهی.

گاه پیش می آمد که یک خدا متعلق به بیش از یکی از دسته های بالا باشد

www.iranpardis.com

__________________



طبقه بندی: افسانه ها واسطوره ها، 

تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1389 | 03:16 ب.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.