تبلیغات
معرق چوب و آشنائی باآثار(خاتم وخاتم سازی وغیره....mehr54.b36@gmail.com - اساطیر یونان باستان

اساطیر یونان باستان را می توان بهشش دسته تقسیم نمود:
**********************************************

Protogonoi:ریشه این كلمه از nothingness یا نیستی می آیدو به نخستین خدایان ابدی كه اساس و ریشه هستی را از قبیل زمین ، دریا ،آسمان، شب وروز تشكیل می دهند گفته می شد.این خدایان همزمان می توانستند به شكل انسان نیزدرآیند. برای مثال گایا (Gaia) که همان زمین بود بیشتر در شكل زنی خوشرو در میانخدایان جوانتر ظاهر می شد.

نام این خدایان به قرار زیر است:

دسته اول

اثر (Aither):خدای نور و روشنایی که جوهر درخشان او از تیرگی اربوس (Erebos) جدا شده،تا بلندترین مکان آسمان بالا رفت و فلک درخشان پدید آمد.

آنانکه (Ananke):الهه اجبار و نیاز که همسر خرونوس (Khronos) ، خداوند زمان ، بود و همچون او هیأتیمارپیچ غیر مادی داشت که سراسر گیتی را فرا می گرفت.

اربوس (Erebos):خدایتاریکی که جوهر تیرگی او از خائوس (Khaos) جدا شده ، تا ژرفای زمین فرورفت.

اروس (Eros):خدای باروری که از نخستین خدایان بود که در هنگام آفرینشپدید آمد . اروس را برای بازشناسی از پسر افرودیت ، Phanes یا Protogonos به معنی First born نیز می خوانند. اروس از تخمی نقره ای در آغاز آفرینش متولد شد. بر اساسبرخی از افسانه ها زئوس با کمک نیکس (Nyx) اروس را بلعید تا قدرت او را به دستآورده ، گیتی را تحت سلطه خود در آورد.

گایا (Gaia):الهه زمین و از جمله ازنخستین خدایان در آغاز آفرینش. ظاهر انسان نمای "مادر زمین" که هیپگاه موجب جدا شدنکامل او از زمین نشد ، چون زنی متین و با وقار بود.


همرا (Hemera):الهه روز که همچون پوشش و ردایی از غبار درخشان خود را بر آسمان میگسترانید و شب هنگام کنار می رفت. او نیز به شکل زنی در لباس آبی آسمانی تصور میشد.

خائوس (Khaos):الهه هوا و از نخستین خدایان در آغاز آفرینش که شکافمیان آسمان و زمین را پر کرده بود.

خرونوس (Khronos):خداوند زمان با سه سرو دمی شبیه مار.او از نخستین خدایان بود که در آغاز آفرینش خود پرورده پدید آمد وتمامی گستره گیتی را در احاطه داشت.

نسوس ها (Nesoi):خدایان جزایر کهساختار سنگی و صخره گون آنها پاره هایی از گایا بود که در دریاها فرو رفتهبودند.

نیکس (Nyx):الهه شب که با غباری تیره آسمان را می پوشاند. او ازخائوس (Khaos) به وجود آمد. سیمای او زنی را می مانست که شالی پولک دوزی شده باستارگان بر دوش می انداخت.

اکیانوس (Okeanos):خدای آبهای شیرین و سرچشمههمه رودها ، چشمه ها و منشأ ابرها. نخستین فرزند پسر اورانوس و گایا که به شکل مردیبا دمی مارپیچ و باله های ماهی به جای پا.

اورانوس (Ouranos):خدای گنبدآسمان که از زمین یا گایا پدید آمد و جوهر آتشین او از اجزای خاکی جداشد.

اوره آ (Ourea): خدایان کوهها که چهره سنگی آنها از زمین یا گایا سربرآورد.

فوسیس (Phusis):خدای طبیعت و از نخستین زادگان آغازآفرینش.

پونتوس (Pontos):خدای دریا که از زمین یا گایا پدید آمد ، مایعسازنده دریاها از اجزای خاکی جوشید.

تارتاروس (Tartaros):خدای هسته پر آشوبزیرین زمین که در سرآغاز آفرینش شکل گرفت.

تتیس (Tethys):الهه آبهای شیرینروان در حفره های زیر زمین ( یا گل ) که از اکیانوس (Okeanos) و گایا (Gaia) زادهشد.

ثالاسا (Thalassa):الهه سطح دریا که از اثر (Aither) و همرا (Hemera) به وجود آمد.

تسیس (Thesis):الهه آفرینش که به عنوان Tethys نخست شناخته میشد و مجموعه عناصر گل مانند به هم آمیخته ای بود که در هنگام آفرینش وجودداشت.

دسته دوم
ارواح طبیعت و Nymphai را در بر می گیرد. نیمف ها و پری هاخدایان درجه پایین مؤنث بودند و لذا آنان را روح (Spirit) می نامند و در رودها وجنگلها ساکن بودند. برای نمونه نایدیس (Naiades) پری آبها که در رودها ، چشمه ها وآبشارها می زیست ، درایدیس (Dryades) پری درختان و ستر (Satyroi) خدای جنگل ، که درافسانه های یونان نیمی مرد با گوش ها و دم اسب و در افسانه های روم نیمی مرد نیمیبز با شاخ و گوش و پاهای بز تصور می شد.

دسته سوم
ارواح تأثیرگذار بر حالاتروانی انسان بودند همانند خواب،مرگ،عشق ، نفرت و ...

دسته چهارم

Theoi Ouranioi خدایان آسمان
Theoi Einalioi خدایان دریاها
Theoi Khthonioi خدایان زیر زمین
Theoi Geoggikoi خدایان حاصلخیزی و کشاورزی
Theoi Nomioi خدایان روستایی(Rustic) [واژه Rus به معنی روستا ریشه لاتین Rustic می باشد.]
Theoi Olympioi خدایان Olympian
Theoi Titanes & Theoi Titanidesخدایان تیتان که به صورت انسان های غول پیکری بودند.
Apotheothenai آن دسته که فناپذیر بودند و سپس به خدایی رسیدند.Apotheothenai از واژه یونانی apotheoun به معنی "خدای چیزی ساختن" برگرفته شده که apotheoun از پیشوند apo به معنی "از" و theos به معنی "خدا" که جمع آن theoi ست ، ساخته شده است.

www.iranpardis.com

__________________طبقه بندی: افسانه ها واسطوره ها، 

تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1389 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : مرتضی اسکندرنژاد | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.